Prof. Ing. Jozef KIJAC, CSc.

Technical University of Kosice, Kosice, Slovakia, EU

(8. 9. 1947)

je profesorom na Katedre metalurgie železa  a zlievarenstva Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.  Je prednášateľom disciplín z oblastí metalurgických procesov so zameraním na produkciu, spracovanie a odlievanie ocele. Je garantom študijného odboru Hutníctvo, garantom  študijného programu ll. stupňa univerzitného štúdia  Hutníctvo železa   a ocele   a garantom pre habilitačné konanie a vymenúvanie profesorov v odbore Hutníctvo. Ďalej pôsobí  ako člen Vedeckej rady Hutníckej fakulty TU v Košiciach, predseda a člen komisie pre odborné skúšky doktorandského štúdia, odbor Hutníctvo , predseda a člen komisie pre štátne záverečné skúšky .

Organizoval a bol garantom priamej spolupráce s MISIS Moskva, AGH Krakow, MF Sisak, Politechnika Katowice, prípadne vo funkcii zodpovedného riešiteľa. Absolvoval krátkodobé  stáže na MISIS Moskva, AGH Krakow, TU Katowice, vo vybraných podnikoch priemyselnej praxe  na Slovensku, v Čechách a Rusku.

Pôsobil ako zodpovedný riešiteľ a riešiteľ výskumných úloh štátneho, rezortného a podnikového plánu,ako izodpovedný riešiteľ grantových úloh . Navrhol a zaviedol do výroby a priemyselnej aplikácie celý rad liacich práškov, krycích trosiek a rafinačných zmesí v spolupráci najskôr so štátnymi firmami, neskôr so súkromnými výrobcami doma a v zahraničí /Maďarsko, Poľsko/ .

Spolugarant a spolupredseda medzinárodnej vedeckej konferencie „Iron and Steelmaking“, garant a predseda prípravného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „ Metalurgické možností zvyšovanie úžitkových parametrov ocelí „ garant Dňa novej techniky so zameraním na odlievanie ocele , člen prípravného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Zarzadzanie w przemysle, Konferencja Naukowo-Techniczna .

Autor a spoluautor 178 publikácii (monografie, učebnice, impaktované a ďalšie recenzované časopisy, referáty na konferenciách a seminároch, apod.

Zpět