Prof. Ing. Emilie KRAUSOVÁ, CSc.

VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, EU

(27.10.1936)

je profesorem na Katedře ekonomiky a managementu v metalurgii Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde působila jako pedagog, vědecko-výzkumný pracovník, garant studijních oborů a akademický funkcionář (člen Vědecké rady fakulty, předseda akademického senátu fakulty, proděkan pro studium a statutární zástupce děkana, vedoucí katedry). Po dobu více než deseti let působila jako profesor na Opole University of Technology v Polsku, kde byla také členkou Vědecké rady fakulty Řízení a průmyslového inženýrství. Připravila a vedla řadu postgraduálních vzdělávacích kursů řídících pracovníků hutních podniků, podílela se na obsahové i organizační přípravě mnoha domácích i zahraničních konferencí. Iniciovala odbornou spolupráci se zahraničními vysokoškolskými pracovišti (Slovensko, Polsko, Rusko, Německo).

Odborná, vědecko-výzkumná a publikační činnost je zaměřena na problematiku optimalizace ekonomického rozhodování na bázi exaktních metod, heuristiky i prvků umělé inteligence, na počítačovou podporu řídicích procesů, manažerskou informatiku, projektování systémů operativního řízení jednotlivých fází hutního výrobního cyklu – v přímé spolupráci s výzkumnými institucemi a podniky, k nímž je vázán realizační výstup.

Zpět